Informacje RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRO sp. z o.o.

w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W niniejszej polityce prywatności zawarte są klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób i okoliczności przetwarzania danych osobowych tych osób przez spółkę PRO sp. z o.o. Bielsko-Biała ul. Strażacka 76, NIP: 644-14-23-158, REGON: 273161020

DEFINICJE

 • Polityka: niniejszy dokument, Polityka przetwarzania danych osobowych PRO Sp. z o.o.
 • Administrator: PRO sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Biała ul. Strażacka 76.
 • Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Osoba, której dane dotyczą, podmiot danych, osoba: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z prowadzona przez niego działalnością.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO. Administrator stosuje się do zasady zapewnienia transparentności (przejrzystości) przetwarzania danych osobowych. Osoby których dane dotyczą są informowane o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania. Klauzule informacyjne określające zasady przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik do niniejszej Polityki. Administrator respektuje zasadę minimalizacji danych osobowych. Dane zbierane są w zakresie niezbędnym do danego celu przetwarzania, oraz przetwarzane tylko przez wymagany i uzasadniony okres retencji. Administrator w każdym przypadku (w poszczególnych klauzulach informacyjnych) informuje osoby, których dane dotyczą o dobrowolności lub wymogu podania danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązujące w PRO procedury zapewniają odpowiedni poziom poufności oraz integralności przetwarzanych danych. Do danych osobowych maja dostęp tylko osoby zapoznane z przepisami i posiadające stosowne upoważnienia. Administrator stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa, integralność i poufność przetwarzanych przez niego danych osobowych. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do zidentyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

ODBIORCY DANYCH

Administrator przekazuje dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych, kancelarie prawne, agencje marketingowe (którzy świadczą usługi dla PRO sp. z o.o.). Ponadto administrator podejmuje niezbędne kroki przy wyborze podmiotów przetwarzających i korzysta tylko z dostawców gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Osobom, których dane dotyczą, przysługują w uzasadnionych przypadkach następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych,
 2. Prawo uzyskania kopii danych,
 3. Prawo do sprostowania,
 4. Prawo do usunięcia danych,
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 6. Prawo do przenoszenia danych,
 7. Prawo do wycofania zgody.
 8. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw podmiotów danych może następować za pomocą następujących kanałów kontaktowych podanych poniżej. Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych:

 • Drogą mailową na adres: [email protected]
 • Korespondencyjnie na adres: ul. Strażacka 76, 43-382 Bielsko-Biała (z dopiskiem „ochrona danych osobowych”).

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających ofertę pracy w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego przez PRO sp. z o.o.

ADMINISTRATOR: Administratorem Państwa danych osobowych jest PRO sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strażackiej 76, 43-382 Bielsko-Biała.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na zatrudnianiu nowego personelu).

ODBIORCY DANYCH

PRO sp. z o.o. będzie przekazywać dane osobowe (w odpowiednich sytuacjach powierzać przetwarzanie danych osobowych) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej świadczących usługi na rzecz PRO sp. z o.o. oraz podmiotom leczniczym w zakresie kierowania kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.

CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe w zależności od celu będą przetwarzane przez następujący okres do 12 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.

TWOJE PRAWA

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem, którego dane podane są w niniejszej klauzuli informacyjnej. Zgodę można wycofać także drogą elektroniczną wysyłając żądanie na adres e-mail: [email protected]

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym a brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy. Podanie przez Państwa pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne.

2. Informacja o okolicznościach przetwarzania danych osobowych pracowników PRO sp. z o.o.

ADMINISTRATOR: Administratorem Państwa danych osobowych jest PRO sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strażackiej 76, 43-382 Bielsko-Biała.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. zawarcia a następnie realizacji umowy o pracę na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
 2. wykonania obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie obsługi kadrowo- płacowej, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, sprawozdawczości do organów administracji publicznej w związku z rozliczeniem umowy o pracę, prowadzenia akt osobowych, kierowania na badania lekarskie, prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz wypełnienia pozostałych obowiązków i wykonywania szczególnych praw w zakresie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej określonych w przepisach prawa pracy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy - w przypadku tzw. „danych wrażliwych” ujętych w art. 9 ust. 1 RODO).
 1. kierowania na specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na motywowaniu pracowników oraz podnoszenia jakości usług świadczonych przez administratora),
 1. dokonywanie ocen pracy pracowników oraz awansowaniu bądź karaniu pracowników na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na motywowaniu pracowników oraz dokonywaniu analizy jakości świadczonej pracy na rzecz administratora oraz pilnowaniu dyscypliny pracy),
 2. organizowaniu wyjazdów służbowych oraz delegowaniu pracowników na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na zapewnieniu ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz realizacji strategii działalności przedsiębiorstwa),
 3. kontroli pełnego wykorzystania czasu pracy za pomocą logów do systemów IT oraz pozostałych narzędzi umożliwiających administratorowi monitoring czasu pracy pracowników na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o jakość wykonywanej pracy na rzecz pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy),
 1. zabezpieczenia informacji chronionych w systemach IT na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu administratora o tajemnicę przedsiębiorstwa),
 2. kontroli korzystania z udostępnionych narzędzi pracy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o mienie firmy).
 3. dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o wizerunek, dobre imię i interesy przedsiębiorcy).

ODBIORCY DANYCH

PRO sp. z o.o. będzie przekazywać Państwa dane osobowe (w odpowiednich sytuacjach powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług hotelarskich oraz innych usług noclegowych w zakresie delegowania zleceniobiorcy oraz organizacji wyjazdów służbowych, podmiotom świadczącym usługi przewozu osób, bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym w zakresie wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę na rzecz administratora, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe, podmiotom leczniczym w zakresie kierowania pracownika na okresowe badania lekarskie.

CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • dane osobowe pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. składające się na akta osobowe pracownika - 10 lat od ustania stosunku pracy,
 • dane osobowe pracowników zatrudnionych między 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r. składające się na akta osobowe pracownika - 50 lat od ustania stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie do ZUS o zamiarze przekazania do ZUS raportów informacyjnych za wszystkich zatrudnionych i raporty te przekaże wówczas okres ten wyniesie 10 lat od ustania stosunku pracy,
 • dane osobowe pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r., składające się na akta osobowe pracownika - 50 lat od ustania stosunku pracy,
 • dane osobowe związane z dokumentacją zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych - 5 lat od ustania stosunku pracy,
 • dane osobowe wynikające z dokumentacji PIT-11, zawierające informacje o uzyskanych dochodach, składkach oraz zaliczkach na podatek dochodowy za poprzedni rok - 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
 • pozostałe dane osobowe zgromadzone w związku ze stosunkiem pracy i nie składające się na akta osobowe pracowników będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń - 3 lata od czasu kiedy roszczenie stało się wymagalne.

TWOJE PRAWA

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowanie swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych osobowych przetwarzanych na podstawie realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku ich niepodania nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę jak również nie będzie możliwa realizacja umowy o pracę wraz z wszelkimi określonymi powyżej zadaniami pracodawcy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zleceniobiorców (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób podlegających zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych) realizujących zlecenia dla PRO sp. z o.o.

ADMINISTRATOR: Administratorem Państwa danych osobowych jest PRO sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strażackiej 76, 43-382 Bielsko-Biała.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy),
 2. zawarcia i wykonania umowy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
 3. wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych w zakresie zgłoszeń zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak: ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rozporządzeń wykonawczych w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej,
 1. prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków,
 1. organizowaniu wyjazdów służbowych oraz delegowaniu na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na zapewnieniu ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz realizacji strategii działalności przedsiębiorstwa),
 2. kontroli pełnego wykorzystania czasu pracy za pomocą logów do systemów IT oraz pozostałych narzędzi umożliwiających administratorowi monitoring czasu pracy osób wykonujących zlecenie na rzecz administratora na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o jakość wykonywanej pracy na rzecz administratora),
 1. zabezpieczenia informacji chronionych w systemach IT na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o tajemnicę przedsiębiorstwa),
 2. kontroli korzystania z udostępnionych narzędzi służących wykonywaniu obowiązków określonych w umowie na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o mienie firmy),
 3. obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o wizerunek, wiarygodność i dobre imię),
 4. nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych) w związku z art. 29 RODO,
 5. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą organizację pracy).

ODBIORCY DANYCH

PRO sp. z o.o. będzie przekazywać Państwa dane osobowe (w odpowiednich sytuacjach powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług hotelarskich oraz innych usług noclegowych w zakresie delegowania zleceniobiorcy oraz organizacji wyjazdów służbowych, podmiotom świadczącym usługi przewozu osób, bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym w zakresie wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę na rzecz administratora, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe.

CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy zlecenia - do czasu podpisania umowy zlecenia lub wniesienia sprzeciwu,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy - do momentu zakończenia umowy
 3. wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych w zakresie zgłoszeń zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych - 10 lat od zakończenia umowy zlecenia
 4. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej - 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 5. w celu organizowania wyjazdów służbowych oraz delegowaniu - do czasu zakończenia realizacji zadania,
 6. w celu kontroli pełnego wykorzystania czasu pracy za pomocą logów do systemów IT oraz pozostałych narzędzi umożliwiających administratorowi monitoring czasu pracy osób wykonujących zlecenie na rzecz Administratora - do momentu zakończenia umowy,
 7. w celu zabezpieczenia informacji chronionych w systemach IT - do czasu zakończenia umowy,
 8. w celu kontroli korzystania z udostępnionych narzędzi służących wykonywaniu obowiązków określonych w umowie - do czasu zakończenia umowy,
 9. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń - 6 lat od zakończenia umowy,
 10. w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - do czasu ustania upoważnienia,
 11. w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - 6 lat od ustania upoważnienia.

TWOJE PRAWA

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. F RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów czyli podpisania oraz realizacji umowy zlecenia.

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnianych do przetwarzania danych osobowych przez PRO sp. z o.o.

ADMINISTRATOR: Administratorem Państwa danych osobowych jest PRO sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strażackiej 76, 43-382 Bielsko-Biała.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych) w związku z art. 29 RODO.
 2. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą organizację pracy).

ODBIORCY DANYCH

PRO sp. z o.o. będzie przekazywać dane osobowe (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektroniczne.

CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - do czasu ustania upoważnienia,
 2. w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - 6 lat od ustania upoważnienia.

TWOJE PRAWA

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych przez PRO sp. z o.o. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów.

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostawców usług i towarów dla PRO sp. z o.o.

ADMINISTRATOR: Administratorem Państwa danych osobowych jest PRO sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strażackiej 76, 43-382 Bielsko-Biała.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne przed zawarciem umowy)
 2. zawarcie i wykonanie umowy kupna usług lub towarów na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 3. prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 1. obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy)
 2. zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

ODBIORCY DANYCH

PRO sp. z o.o. będzie przekazywać Państwa dane osobowe (w odpowiednich sytuacjach powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy - do momentu podpisania umowy,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy - do momentu zakończenia umowy,
 3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej - 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 4. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń - 6 lat od zakończenia umowy,
 5. w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg - 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.

TWOJE PRAWA

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora - w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym podpisanie i realizacja umowy.

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów PRO sp. z o.o.

ADMINISTRATOR: Administratorem Państwa danych osobowych jest PRO sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strażackiej 76, 43-382 Bielsko-Biała.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne przed zawarciem umowy).
 2. zawarcie i wykonanie umowy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 3. prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 1. obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
 2. rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
 1. ściągania należności na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

ODBIORCY DANYCH

PRO sp. z o.o. będzie przekazywać Państwa dane osobowe (w odpowiednich sytuacjach powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy - do momentu podpisania umowy,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy - do momentu zakończenia umowy,
 3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej - 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 4. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń - 6 lat od zakończenia umowy,
 5. w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg - 1 rok od otrzymania przedmiotowego zgłoszenia,
 6. w celu ściągania należności - do momentu pełnego rozliczenia płatności.

TWOJE PRAWA

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. F RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym podpisanie i realizacja umowy.

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących kontrahentów lub dostawców PRO sp. z o.o.

ADMINISTRATOR: Administratorem Państwa danych osobowych jest PRO sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strażackiej 76, 43-382 Bielsko-Biała.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. wykonania działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do zawarcia umowy),
 2. wykonania działań koniecznych do realizacji umowy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do prawidłowej realizacji umowy),
 1. prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków,
 1. obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy),
 2. zgłaszanie oraz przyjmowanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy),
 1. ściągania należności na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

ODBIORCY DANYCH

PRO sp. z o.o. będzie przekazywać Państwa dane osobowe (w odpowiednich sytuacjach powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu wykonania działań zmierzających do zawarcia umowy - do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 2. w celu wykonania działań koniecznych do realizacji umowy - do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej - 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 4. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń - 6 lat od zakończenia umowy,
 5. w celu zgłaszania oraz przyjmowania reklamacji, ewentualnych skarg - 1 rok od doręczenia lub przyjęcia przedmiotowego zgłoszenia,
 6. w celu ściągania należności - do momentu pełnego rozliczenia płatności.

TWOJE PRAWA

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. F RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy.

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korespondujących z PRO sp. z o.o.

ADMINISTRATOR: Administratorem Państwa danych osobowych jest PRO sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strażackiej 76, 43-382 Bielsko-Biała.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. zarejestrowania korespondencji przychodzącej oraz udzieleniu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich spraw będących jej przedmiotem).
 2. obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o dobre imię firmy, obrona własnych interesów).

ODBIORCY DANYCH

PRO sp. z o.o. będzie przekazywać Państwa dane osobowe (w odpowiednich sytuacjach powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu zarejestrowania korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłaną korespondencję - 6 lat od nadania lub odbioru korespondencji,
 2. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń - 6 lat od zakończenia współpracy, której dotyczyła korespondencja.

TWOJE PRAWA

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników strony internetowej PRO sp. z o.o.

ADMINISTRATOR: Administratorem Państwa danych osobowych jest PRO sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strażackiej 76, 43-382 Bielsko-Biała.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE

Państwa dane przetwarzane są w celu:

 1. prowadzenia strony internetowej i zapewnienia jej prawidłowego działania na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej i jej prawidłowe działanie).
 2. obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów).

ODBIORCY DANYCH

PRO sp. z o.o. będzie powierzać przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług IT zajmujących się obsługą, hostingiem strony internetowej.

CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej.

TWOJE PRAWA

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.